Perkhidmatan Veterinar Daerah

Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah membekal perkhidmatan:

  • pembangunan industri ternakan di daerah,
  • program pencegahan dan kawalan penyakit,
  • pembangunan usahawan dan latihan,
  • penguatkuasaan undang-undang seperti enakmen perlesenan ladang unggas 1997 dan enakmen penternakan babi 1975 di daerah